Resultater og referanser.

 1. Arkitekturorienterte oppdrag
 2. Samferdselsteknikk
 3. Vann- og miljøteknikk

1. Arkitekturorienterte oppdrag, relevant erfaring:

 • Utarbeiding av regulerings- og bebyggelsesplaner.
 • Anbudsinnhenting, kontraktsskriving.
 • Ansvarlig søker for mange saker. Nybygg, delingssaker m.m

Referanseoppdrag reguleringsplaner:

Jeg har utarbeidet et 40-talls regulerings- og bebyggelsesplaner de siste åra og nevner her kort følgende eksempler:

 

 

 • Reguleringsplan ca 20 boliger Kråkeråsen, Tjøme kommune. 2007. • Støyberegning i forbindelse med 6-mannsbolig, Langsethveien, Sætre. 2007.Anbudsinnhenting:

 • Anbudsinnhenting etter lov om offentlig anskaffelse. Hurum kommune. 2012. Vannledninger. 
 • Deler av enebolig Verpen. Oppdragsgiver Fische Marine AS.


Anbudsinnhenting på byggsida har jeg først og fremst erfaring fra min praksis i kommuner før 1990.


Ansvarlig søker:

 • Veg, vann- og avløpsanlegg. Kroken boligfelt, Røyken. 
 • 6-manssbolig Langsethveien. Oppdragsgiver : Storsand eiendomsutvikling
 • Enebolig Verpen. Oppdragsgiver Fische Marine AS


Prosjektadministrasjon
Leder For BBL Byggtek år 1997 – 2000.. Våre oppdrag var generelt prosjektadministrasjon/-ledelse og byggeledelse. Jeg jobba mye med rutiner for dette og kvalitetssikring.

 

2. Samferdselsteknikk

Konsekvensutredninger
Jobba med dette i flere oppdrag på 1990-tallet. Nevner her:

 • Melding og konsekvensutredninger etter Plan- og bygningslovens § 33-3. Regulerings-plan. Nytte-/kostnadsberegninger. Dobbeltspor Brakerøya - Drammen stasjon. NSB 1991. Prosjektleder.
 • Kommunedelplan for riksveg 22, Skedsmo kommune. Oppdragsleder. Kommunedelplan/hovedplan med tilhørende trafikkberegninger, trasésøking, konsekvensanalyse, nytte-/kostnadsberegninger m.m. Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Akershus, 1994.


Regulering, arealplaner, bebyggelsesplaner.
Se under pkt 1 over. Nevner dessuten:

 • Reguleringsplan Kjøya, Åros i Røyken. Atkomstveg til skole og boligfelt. Ca. 1 km med veg og fortau. Oppdragsgiver: Røyken kommune.
 • Reguleringsplan for del av rv 23 – kryss ved Bråset i Røyken. Saksbehandling. Oppdragsgiver: Røyken kommune.
 • G/S-veg Rv 319, Svelvik sentrum – Bokerøya. 2004. Oppdragsgiver: Svelvik kommune.


Veiplanlegging, trafikksikkerhet

 • Parkering og fotgjengerfelt, Tangen skole, Svelvik. 2006. Oppdragsgiver Svelvik kommune.

 

 • Buslomme – Hella. Planlegging og gjennomføring/byggeledelse. 2003/2004. Oppdragsgiver: Svelvik kommune.
 • Fortau Tørkop, Svelvik. Planlegging. 2004. Oppdragsgiver: Svelvik kommune.


Havn/kai/molo - planlegging
Noen oppgaver på overordna nivå – reguleringsnivå, ikke dimensjonering/prosjektering. Nevner følgende oppdrag:

 • Ombygging av havn i Verpen, Hurum. 2007. Oppdragsgiver Fische Marine AS.
 • Reguleringsplan for småbåthavn Vallekjær, Tjøme kommune.

 

3 Vann- og miljøteknikk

Har erfaring både på detaljnivå og overordna planer/utredninger.. Nevner følgende referanseoppdrag:

 • Utslippssøknader for enkelthus/hytter. Naturbaserte anlegg og minirenseanlegg. 
 • Vannbehovsanalyse "Glitrekommunene". 2002. Oppdragsgiver: Buskerud Fylkeskommune.
 • Revisjon av Hovedplaner for vann- og avløp, Hurum kommune. 2006. Oppdragsgiver: Hurum kommune.
 • Storsand Panorama hyttefelt (40 hytter). Anbudsgrunnlag/prosjektering, vann og avløpsanlegg, pumpeledning/sjøledning og tilhørende pumpestasjon. Søknad til mattilsynet om godkjenning av vannverk. Ansvarlig søker, oppfølging som rådgiver. 2004 – 2007. Oppdragsgiver Storsand eiendomutvikling AS.

 

 • Hurum kommune. Forskrifter vann- og kloakkavgifter. 2005. Oppdragsgiver. Hurum kommune.
 • Utredning vannkilder nordre Hurum. Oppdragsgiver Hurum kommune.