Organisering


Firmaet er AS.

Jeg kjøper tegnetjenester (Dak-tegning) av Hurum Cad Centre AS som holder til i samme kontorfellesskap som meg. Videre kjøper jeg tjenester fra andre firma til spesiell planproduksjon for veg og vannforsyning og avløp, for å oppnå tilstrekkelig kapasitet i perioder og for å dekke opp deler av mitt fagfelt der det er behov for spesiell programvare. Av og til kjøpes landmålertjenester og enkelte andre tjenester som del av mine leveranser.

Kapasitet, kompetanse, programvara/datautstyr, kvalifikasjoner


Kapasiteten min vil jo være preget av at jeg driver et enkeltmannsforetak. I perioder med stor etterspørsel etter mine tjenester er det viktig å ha en bevisst strategi når en påtar seg nye oppdrag, både for å unngå overbelastning og for å gi kundene en skikkelig behandling. Muligheten for å påta seg oppdrag vil jo både være avhengig av oppdragets størrelse og ønsket framdrift. Jeg styrer dette gjennom å:
  • Vurdere kapasitet/mulighet til å gjennomføre hvert enkelt oppdrag og ha en åpen dialog med oppdragsgiver om framdrift og omfang.
  • Prioriterer de kundene jeg allerede har.
  • Styrke kapasiteten gjennom kjøp av tjenester hos kompetente samarbeidspartnere i enkelte oppdrag.

Kvalifikasjone mine er kort beskrevet på forsiden og under CV.

Progamvare som vi benytter består av foruten de vanlig Microsoft Office programmene:
Tegneprogram: Autocad, Microstation, Novapoint arealplan, vegpakken og Magicad (rør)
Utskrift/presentasjon: Adobe Acrobat professional
Støyberegning: NBstøy
Videre kan vi skrive ut i format opp til A0. Program- og maskinvare oppdateres jevnlig.


Opplæring/oppdatering/kursing


Jeg har medlemskap i foreningene Tekna, Norsk kommunalteknisk forening og Forum for kommunale planleggere. Gjennom disse får jeg jevnlig oppdatering gjennom fagblad og kurstilbud. Jeg sørger for å være på noen kurs og samlinger i året. Foruten faglig oppdatering er dette viktig for å kunne utveksle erfaringer og synspunkter med andre fagfolk.

Abonnerer på Byggforskserien (NBI), og VA miljøblad (NKF og Norvar) og er dessuten flittig bruker av Statens vegvesens vegnormaler ogall ofentlilg tilgjengelige databaser.